วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2562

ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  โลกสวยด้วยพืช

ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  โลกสวยด้วยพืช เล่ม 1 ส่วนประกอบของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาจากง่ายไปหายาก  กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต

ขอขอบพระคุณคุณครูเพ็ญศรี   สมบูรณ์วงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ (วิชาภาษาไทย) และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ ทั้งยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำให้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกต่อครูผู้สอน  นักเรียนและผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง

นางอรนภา   สดีวงษ์

ดาวน์โหลด https://drive.google.com


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
ชุดกิจกรรมรายวิชาศิลปะพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นั้นทักษะกระบวนการแก้ปีญหาโจทย์คำนวณเคมีโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ ความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
Loading...