วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

จริยธรรมที่เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับครู

จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สังคมยอมรับ เพื่อสังคมจะได้มีความสงบสุข

จริยธรรมมีความสําคัญและมีประโยชน์ทั้งในการดําเนินชีวิตของแต่ละคน และของ สังคม

จริยธรรมเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับครูที่มีภาพลักษณ์ของปูชนียบุคคล มี จริยธรรมหลัก ๆ 8 เรื่อง ที่ครูควรยึดมั่น คือ

1. การใฝ่ใจสัจธรรม
2. การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา
3. เมตตากรุณา
4. สติสัมปชัญญะ
5. ความไม่ประมาท
6. ความซื่อสัตย์สุจริต
7. ความขยันหมั่นเพียร
8. ความมีหิริ-โอตตัปปะ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักธรรมสำหรับครู คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ตัวอย่างโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยโรงเรียนครูเชียงราย
ตัวอย่างโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในโรงเรียน
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ