วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน วิชา งานเกษตร การเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหา และการทำกิจกรรม พร้อมทั้งสามารถประเมินผลตนเองได้จากคำตอบในเฉลย โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและใช้ศึกษาทั้งในและนอกเวลาเรียน ตลอดจนสามารถนำไปบูรณาการร่วมกับสาระอื่น ๆ ได้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไส้เดือน จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เพื่อสอนให้นักเรียนได้รู้จักการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของตนเอง นำมาใช้และพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการทำงานประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

กุลฑลี  เทพศิริ

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com


Loading...