การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษาวิจัย นางสาววราพร  จำปามูล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มหาสารคาม เขต 3

บทคัดย่อ

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การสอนอ่านที่มีประสิทธิภาพนั้นมีรากฐานอยู่ที่การสอนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะเป็นผู้ตีความหมายให้กับสิ่งที่ตนอ่านโดยอาศัยความรู้ทางภาษา แต่เนื่องจากนักเรียนยังประสบปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ คือ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน จับใจความสำคัญและรายละเอียดในเรื่องที่อ่านไม่ได้ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจึงต้องหาวิธีการหรือเทคนิคที่ช่วยพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ จึงได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเสริมสร้างให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 13 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R จำนวน 9 ชุด แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน จำนวน 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบ

ทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผลและการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test (Dependent samples)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.30/84.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...