SQ4R

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาวิจัย นางสาววราพร  จำปามูล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มหาสารคาม เขต 3 บทคัดย่อ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การสอนอ่านที่มีประสิทธิภาพนั้นมีรากฐานอยู่ที่การสอนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะเป็นผู้ตีความหมายให้กับสิ่งที่ตนอ่านโดยอาศัยความรู้ทางภาษา แต่เนื่องจากนักเรียนยังประสบปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ คือ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน จับใจความสำคัญและรายละเอียดในเรื่องที่อ่านไม่ได้ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจึงต้องหาวิธีการหรือเทคนิคที่ช่วยพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ จึงได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเสริมสร้างให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง […]

Loading...