วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

e-book รวบรวมข้อหารือ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้จัดทำ e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและนำไปอ้างอิงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1X6mITqTiV32rrQ6EZg82xKUQJHG_5Z9A/view

ที่มา:http://www.gprocurement.go.th


Loading...