วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวปัทมากร จันทิมา เรื่องแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เล่มท่ี 4 เร่ือง การเขียนถ้อยคําสํานวน เล่มนี้ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกลาง โดยครูผู้สอนปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้

๑. ครูผู้สอนควรให้คําแนะนําข้ันตอนการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ 4 เร่ือง การเขียนถ้อยคําสํานวน แก่นักเรียน อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจตรงกันรวมทั้งการให้คะแนนทั้งการทดสอบ ก่อนเรียน หลังเรียน และคะแนนจากแบบฝึกทักษะแต่ละกิจกรรม

๒. แบบฝึกทักษะ เล่ม 4 นี้นอกจากการใช้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วยังสามารถนําไปใช้สอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ หรือตามความเหมาะสม

๓. ครูผู้สอนต้องอธิบายขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะนี้กับนักเรียนทีละขั้นตอน โดยให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนศึกษาเน้ือหาและทําแบบฝึกทักษะ ครูจะต้องบันทึกคะแนนทุกครั้งไว้ด้วย

๔. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสมโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นส่ือในการจัดการเรียนรู้

๕. ครูผู้สอนให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ ที่อยู่ในแบบฝึกทักษะ โดยศึกษา ทําความเข้าใจอธิบาย ซักถามประกอบ แล้วจึงให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะในแต่ละ กิจกรรม

๖. ก่อนทําแบบฝึกทักษะในแต่ละกิจกรรม ครูผู้สอนควรเน้นให้นักเรียนอ่าน และทําความเข้าใจกับคําช้ีแจงให้ชัดเจน

๗. ครูผู้สอนตรวจแบบฝึกทักษะที่นักเรียนได้ทําแบบฝึกพร้อมบันทึกคะแนน ทุกคร้ังให้เรียบร้อย

๘. ครูผู้สอนประเมินตามเกณฑ์การประเมินท่ีได้กําหนดไว้

๙. ครูผู้สอนควรเสริมแรงจูงใจ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และทําแบบฝึกทักษะ ในแต่ละแบบฝึกอย่างสมํ่าเสมอ

ดาวน์โหลด : แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]