วันศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2564

หลักการเขียนหนังสือราชการ

22 พ.ค. 2018
33336

 หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ

1. เขียนให้ถูกต้อง
2. เขียนให้ชัดเจน
3. เขียนให้รัดกุม
4. เขียนให้กะทัดรัด
5. เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์

การเขียนให้ถูกต้อง
1.ถูกแบบ
2. ถูกเนื้อหา
3. ถูกหลักภาษา
4. ถูกความนิยม
5. ถูกใจผู้ลงนาม

เขียนให้ถูกแบบ
คือ การจัดทำหนังสือให้ถูกรูปแบบและโครงสร้างของหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนจะเขียนหนังสือติดต่อราชการจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะใช้หนังสือแบบใดสำหรับติดต่อราชการ

เช่น
– รูปแบบและโครงสร้างหนังสือภายนอก
– รูปแบบและโครงสร้างหนังสือภายในรูปแบบ
– รูปแบบและโครงสร้างหนังสือประทับตรา

การเขียนให้ถูกเนื้อหา
เนื้อหาหรือข้อความของหนังสือราชการทั่วไปควรประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ดังนี้
1. ส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้มีหนังสือไป
2. ส่วนความประสงค์ที่ทำให้มีหนังสือไป
3. ส่วนสรุปความ

ดาวน์โหลด คู่มือเขียนหนังสือราชการ


Loading...