วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วย 2561

17 พ.ค. 2018
484

– กำหนดวัน เวลา ในการสอบแข่งขัน ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครภายในเดือนมิถุนายน 2561 สอบในเดือนกรกฎาคม 2561 และบรรจุแต่งตั้งในเดือนตุลาคม 2561 เพื่อมิให้กระทบกับอัตรากำลังของครูในสถานศึกษาเอกชน

– กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีไม่เกิน 2 ปี

– จังหวัดที่ไม่ประสงค์เปิดสอบได้แก่ จังหวัดพะเยา อำนาจเจริญ และสงขลา

– สำหรับผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและยินยอมให้ย้าย ให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย

– ส่วนครู สพฐ. ที่ต้องการมาสมัครสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม ทำไม่ได้อยู่แล้ว

– หลักสูตรการสอบ แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ที่มา : http://www.moe.go.th/websm/2018/2/139.html


Loading...