ข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

1.คำว่า “ เทคโนโลยี ” หมายถึงข้อใด ?
ก.การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ข.ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลถูกต้องตามกระบวนการ
ค.การนำวัสดุสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
ง.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

2. สารสนเทศ คืออะไร ?
ก.ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
ข.ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
ค.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ง.โปรแกรมที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์

3.เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงข้อใด ?
ก.การใช้งานเทคโนโลยี
ข.เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ
ค.ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ง.เทคโนโลยีที่ทันสมัย

4.ข้อใดคือหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์?
ก.รับข้อมูล , ประมวลผล , บันทึก,แสดงผล
ข.รับข้อมูล , ประมวลผล , คำนวณ ,บันทึก
ค.รับข้อมูล , แสดงผล ,บันทึก
ง.รับข้อมูล , ประมวลผล , แสดงผล

5.สิ่งใดที่ ไม่มีในคอมพิวเตอร์
ก.หน่วยรับเข้า
ข.หน่วยแสดงผล
ค.หน่วยประมวลผล
ง.หน่วยควบคุมตัวเอง

6.อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ ใช้ในการรับข้อมูล
ก.แป้นพิมพ์ , เมาส์
ข.แป้นพิมพ์ , ลำโพง
ค.จอภาพ , สแกนเนอร์
ง.แป้นพิมพ์ , ซีดีรอม

7.ข้อใดต่อไปนี้คือหน่วยแสดงผลข้อมูล
ก.ฮาร์ดดีส
ข.แรม
ค.จอภาพ
ง.เมาส์

8.คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง ?
ก.ฮาร์ดแวร์ , ซอฟต์แวร์
ข.ฮาร์ดแวร์,บุคลากร
ค.ฮาร์ดแวร์, สารสนเทศ
ง.ฮาร์ดแวร์ , ข้อมูล

9.ข้อใดคือหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ ?
ก.แรม
ข.รอม
ค.ซีพียู
ง.เมนบอร์ด

10.ข้อใดคือ ฮาร์ดแวร์
ก.เครื่องพิมพ์
ข.โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
ค.โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์
ง.โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์

11.โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมประเภทใด
ก.ประเภทการประมวลคำ
ข.ประเภทตารางการทำงาน
ค.ประเภทการจัดการฐานข้อมูล
ง.ประเภทการนำเสนอข้อมูล

12.การกำหนดการเปลี่ยนชนิดของแป้นพิมพ์เป็น ไทย/อังกฤษ ต้องใช้แป้นพิมพ์ที่มีเครื่องหมายใด
ก.~
ข.@
ค.&
ง.#

13.ในช่อง Font List ตัวเลขที่ทำให้ขนาดของตัวอักษรขนาดใหญ่ที่สุดคือ
ก.16 Point
ข.24 Point
ค.48 Point
ง.72 Point

14.เราสามารถวางข้อมูลที่คัดลอกมาได้ที่ครั้ง
ก.1 ครั้ง
ข.2 ครั้ง
ค.ไม่เกิน 7 ครั้ง
ง.เท่าที่ต้องการ

15.งานในรูปแบบใดไม่เหมาะกับโปรแกรม Microsoft Word
ก.ใบปลิว
ข.พิมพ์รายงาน
ค.ทำปกรายงาน
ง.คำนวณรายรับรายจ่าย

16.ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลไว้ใน Floppy ( A: ) จะต้องทำอย่างไรตามลำดับ
ก.แฟ้ม > บันทึกแฟ้มเป็น > 3.5 Floppy ( A: )
ข.แฟ้ม > บันทึก > My Document
ค.บันทึกแฟ้มเป็น > 3.5 Floppy ( A: )
ง.บันทึกแฟ้มเป็น > My Document

17.การทำตัวยกในเอกสาร Microsoft Word จะต้องใช้เมนูใดต่อไปนี้ตามลำดับ
ก.ระบายแถบดำ > คลิกขวา > รูปแบบเซลล์
ข.คลิกขวา > แบบอักษร
ค.คลิกขวา > ตั้งค่าตัวอักษร
ง.แก้ไข > ตัวยก

18.Control+C ใช้ทำสิ่งใด
ก. คัดลอกข้อมูล
ข. คัดลอกรูปแบบข้อมูล
ค. ระบายสี
ง. วางข้อมูล

19. หากเมนูในโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ดหายไป นักเรียนสามารถเรียกเมนูกลับคืนมาได้อย่างไร
ก. เอาเมาส์ไปวางไว้ที่แถบเมนู > คลิกขวา >เลือกเครื่องมือที่ต้องการ
ข. คลิกที่เมนูแทรก >แถบเครื่องมือ
ค. คลิกเมนูรูปแบบ > แถบเครื่องมือ
ง. คลิกเมนูแฟ้ม > บันทึก

20. หากต้องการวาดรูป สี่เหลี่ยม นักเรียนจะเลือกใช้เครื่องมือใด
ก. เครื่องมือมาตรฐาน
ข. เครื่องมือจัดรูปแบบ
ค. เครื่องมือรูปร่างอัตโนมัติ
ง. เครื่องมือรูปภาพ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *