ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้

สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 

– ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ย้ายไปเป็นสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
– คงเหลือ 2 สาระ
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 4 การอาชีพ โดยให้เปลี่ยนเป็น “สาระที่ 2 การอาชีพ”
– เงื่อนไขและระยะเวลายกเลิก
ปีการศึกษา 2561 ยกเลิก/เปลี่ยนชื่อสาระในชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4
ปีการศึกษา 2562 ยกเลิก/เปลี่ยนชื่อสาระในชั้น ป.1,2,4,5 ม.1,2,4,5
ปีการศึกษา 2563 ยกเลิก/เปลี่ยนชื่อสาระทุกชั้น
– ปีการศึกษา 2563 เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
“กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี” เปลี่ยนเป็น “กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ”
“กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” เปลี่ยนเป็น “กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม จาก สพฐ. เคำสั่ง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...