วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง

ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง

ลัดดาวรรณ ณ ระนอง  (2525 : 6) ได้สรุปพฤติกรรมของผู้มีวินัยในตนเองไว้ดังนี้

 1. มีความเชื่ออำนาจภายในตนเอง
 2. มีความเป็นผู้นำ
 3. มีความรับผิดชอบ
 4. ตรงต่อเวลา
 5. เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้อื่น
 6. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 7. รู้จักหน้าที่ละกระทำตามหน้าที่เป็นอย่างดี
 8. รู้จักเสียสละ
 9. มีความอดทน
 10. มีความตั้งใจเพียรพยายาม
 11. ยอมรับผลการกระทำของตน

แจ่มจันทร์  เกียรติกุล (2531 :7) ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย

โดยวิธีการ Critical Incident Technical  แล้วนำพฤติกรรมด้านการมีวินัยในตนเองมาจัดกลุ่มได้ 4 ลักษณะ คือ

 1. มีความตั้งในในการทำงาน หมายถึง การทำงานที่ได้รับหมายให้เสร็จสิ้น
 2. เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น หมายถึง การรู้ถึงสิทธิของตนเอง และการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เช่นการ ไม่หยิบของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. การตรงต่อเวลา หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลาที่กำหนด
 4. การปฏิบัติตนตามระเบียบของห้องเรียน หมายถึง การปฏิบัติตนตามกฎที่ตกลงกันไว้

จากลักษณะการเป็นผู้มีวินัยดังกล่าว  จะช่วยให้ผู้ที่มีวินัยในตนเอง เป็นผู้มีจริยธรรมที่ดีสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และยังช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นด้วย

เครดิต : www.scc.ac.th/research/article/48/maliwan/วินัยในตนเองกับเยาวชนไทย.doc

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง