วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

องค์ประกอบของการสื่อสาร

องค์ประกอบของการสื่อสาร

กระบวนการสื่อสาร  ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่
1. ฝ่ายที่ส่งเรื่องไป        เรียกว่า ผู้ส่งสาร (Sender)
2. เรื่องที่ส่งไป             เรียกว่า สาร (Message)
3. ตัวกลางที่นำเรื่องไป   เรียกว่า  สื่อ (media)  หรือ ช่องทาง (Channel)
4. ฝ่ายที่รับเรื่อง           เรียกว่า ผู้รับสาร (Response)
5. การรับรู้                  เรียกว่า  ปฏิกิริยาตอบสนอง  (Receiver)

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมี 2 ประเภท ได้แก่
1.   ภาษาถ้อยคำ หรือวัจนภาษา ได้แก่ภาษาพูด  ภาษาเขียน
2.  ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำ หรืออวัจนภาษา ได้แก่  แสง สี เสียง สัญลักษณ์  การเคลื่อนไหวร่างกาย  การสัมผัส การมอง ฯลฯ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นจะต้องใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาประกอบกัน  ในขณะที่พูดแม้จะใช้ภาษาถ้อยคำแต่ต้องใช้ท่าทาง  สายตา  น้ำเสียงประกอบด้วย การใช้ภาษาในการส่งสารมีข้อควรคำนึงอยู่ ๓ ประการ  ประการแรกจะต้องวิเคราะห์ตนเอง  ในฐานะผู้ส่งสารว่า มีจุด มุ่งหมายในการส่งสารอย่างไร  ประการที่สองจะต้องวิเคราะห์ผู้รับสารว่าเป็นใคร โดยวิเคราะห์ อายุ ฐาน เพศ วัย พื้นฐานความรู้  ประการที่สาม โอกาสในการส่งสาร เช่น เป็นพิธีการ กึ่งพิธีการ หรือกันเอง แล้วเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารให้เหมาะสม


Loading...