จริยธรรมของครู

จริยธรรมของครู

ความหมายของจริยธรรม

จริยธรรม(Ethics) มาจากคำว่า จริยะ+ธรรม

จริยะ หมายถึง ความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติ

ธรรมะ หมายถึง คุณความดี

เมื่อนำสองคำมารวมกันจึงหมายถึง ความประพฤที่ดีงาม

จริยธรรมของครู หมายถึง ความประพฤติการกระทําตลอดจนความรู้สึกนึกคิดอันถูกต้องดีงามที่ครูควรประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป

1. จริยธรรมต่อตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2. จริยธรรมต่อบุตรธิดา เลี้ยงดูบุตรให้มีความสุข เหมาะสมกับฐานะตนเอง

3. จริยธรรมต่อภริยาหรือสามี ซื่อสัตย์ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

4. จริยธรรมต่อบิดามารดา ตอบแทนพระคุณท่าน เลี้ยงดูท่านให้สุขสบาย

5. จริยธรรมต่อลูกศิษย์ ให้ความรักต่อลูกศิษย์เหมือนกับบุตรของตน

6. จริยธรรมต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...