วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

คูู่มืืืืืืืือการบริิิิิิิิหารโรงเรีีีีีีีียน ในโครงการพััััััััฒนาการบริิิิิิิิหารรููููููููปแบบนิิิิิิิิติิิิิิิิบุุุุุุุุคคล เล่มนีี้ี้ี้้ีี้ี้้ี้ สํานัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้ันพ้้ืืนฐานจััดทําขึ้ึ้น เพ่ื่ือให้โรงเรีียนในโครงการพััฒนาการบริิิิหาร รูููปแบบนิิิติิิบุุุคคล ตามประกาศสํานััักงานคณะกรรมการการศึึึกษาขั้้ั้ันพืืื้้้นฐาน ลงวััััันท่ี่ีี่่ีี่ ๑๑ ธััััันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ใช้เป็นแนวทางการบริิิหารและจัััดการสถานศึึึกษาในรูููปแบบนิิิติิิบุุุคคล ท้ั้้ัังการบริิิหาร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารท่ัวไป เนื้อหาสาระของคู่มือ ประกอบด้วย
บทที่ ๑ บทนํา
บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารวิชาการ
บทที่ ๔ แนวทางการบริหารงบประมาณ
บทที่ ๕ แนวทาง การบริหารงานบุคคล
บทที่ ๖ แนวทางการบริหารทั่วไป
บทที่ ๗ ข้อเสนอ ความรับผิดชอบ
และบทสรุป ภาคผนวก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณคณะทํางานจัดทําคู่มือการบริหาร โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” ท่ีร่วมกันจัดทําคู่มือฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณา เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติต่อไป

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com

ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]