วันพุธ, 23 ตุลาคม 2562

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

คูู่มืืืืืืืือการบริิิิิิิิหารโรงเรีีีีีีีียน ในโครงการพััััััััฒนาการบริิิิิิิิหารรููููููููปแบบนิิิิิิิิติิิิิิิิบุุุุุุุุคคล เล่มนีี้ี้ี้้ีี้ี้้ี้ สํานัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้ันพ้้ืืนฐานจััดทําขึ้ึ้น เพ่ื่ือให้โรงเรีียนในโครงการพััฒนาการบริิิิหาร รูููปแบบนิิิติิิบุุุคคล ตามประกาศสํานััักงานคณะกรรมการการศึึึกษาขั้้ั้ันพืืื้้้นฐาน ลงวััััันท่ี่ีี่่ีี่ ๑๑ ธััััันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ใช้เป็นแนวทางการบริิิหารและจัััดการสถานศึึึกษาในรูููปแบบนิิิติิิบุุุคคล ท้ั้้ัังการบริิิหาร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารท่ัวไป เนื้อหาสาระของคู่มือ ประกอบด้วย
บทที่ ๑ บทนํา
บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารวิชาการ
บทที่ ๔ แนวทางการบริหารงบประมาณ
บทที่ ๕ แนวทาง การบริหารงานบุคคล
บทที่ ๖ แนวทางการบริหารทั่วไป
บทที่ ๗ ข้อเสนอ ความรับผิดชอบ
และบทสรุป ภาคผนวก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณคณะทํางานจัดทําคู่มือการบริหาร โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” ท่ีร่วมกันจัดทําคู่มือฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณา เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติต่อไป

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com

ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
ดาวน์โหลดคู่มือการสอนอ่านเขียน การแจกลูกสะกดคำ
ดาวน์โหลด คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.
คู่มือ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
Loading...