วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

16 มี.ค. 2018
18966

แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

1. องค์ประกอบของพัฒนาการที่ว่า “ความเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะทำงานตามหน้าที่” หมายถึงข้อใด
ก. ความเข้าใจ
ข. การเรียนรู้
ค. วุฒิภาวะ
ง. อารมณ์

2. ความแตกต่างของบุคคลเกิดจาก 2 สิ่ง คือ
ก. 1.การเรียนรู้, 2.วุฒิภาวะ
ข. 1.พันธุกรรม, 2.สิ่งแวดล้อม
ค. 1.อารมณ์, 2.สติปัญญา
ง. 1.หัวใจ, 2.สมอง

2. ทฤษฎีบุคลิคภาพ เป็นของนักจิตวิทยาผู้ใด
ก. ธอร์นไดค์
ข. พาฟลอฟ
ค. สกินเนอร์
ง. ซิกมันด์ ฟรอยด์

3. บิดาแห่งการแนะแนวอาชีพคือใคร
ก. ธอร์นไดค์
ข. พาฟลอฟ
ค. แฟรงค์ พาร์สัน
ง. ซิกมันด์ ฟรอยด์

4. บิดาแห่งการแนะแนวอาชีพคือใคร
ก. ธอร์นไดค์
ข. พาฟลอฟ
ค. แฟรงค์ พาร์สัน
ง. ซิกมันด์ ฟรอยด์

5. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “จิตวิทยาแนะแนว”
ก. เป็นการนำจิตวิทยาเข้ามาใช้เพื่อการแนะแนว เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักรักคนรอบข้าง
ข. เป็นการนำจิตวิทยาเข้ามาใช้เพื่อการแนะแนว เป็นเครื่องมือแนะนำวิธีการเรียนในโรงเรียนให้ได้เกรดสูงๆ
ค. เป็นการนำจิตวิทยาเข้ามาใช้เพื่อการแนะแนว เป็นเครื่องมือที่สร้างค่านิยมความสำเร็จทางสังคมให้กับผู้เรียน
ง. เป็นการนำเอาหลักจิตวิทยาเข้ามาใช้เพื่อการแนะแนว เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยให้ครูได้เข้าใจเด็ก และช่วยให้เด็กเข้าใจตนเองเป็นสำคัญ

6. ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักของการแนะแนวในสถานศึกษา
ก. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรักและเห็นคุณค่าในตนเอง
ข. แนะนำวิธีการเรียนในโรงเรียนให้ได้เกรดสูงๆ
ค. สร้างค่านิยมความสำเร็จทางสังคมให้กับผู้เรียน
ง. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

7. หลักของการแนะแนวในโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อใคร
ก. เพื่อผู้ปกครอง
ข. เพื่อสถานศึกษา
ค. เพื่อนักเรียนทุกคน
ง. เพื่อครูนำไปพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัย

8. ป้องกันปัญหา แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา เป็นสิ่งใดของการแนะแนว
ก. ปรัชญาของการแนะแนว
ข. หลักของการแนะแนว
ค. เป้าหมายของการแนะแนว
ง. ขอบข่ายของการแนะแนว

9. ข้อใดไม่ใช่ขอบข่ายของการแนะแนว
ก. การแนะแนวครูผู้สอน
ข. การแนะแนวการศึกษา
ค. การแนะแนวอาชีพ
ง. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม

10. ข้อใดคือหัวใจหลัก ของการบริการแนะแนว
ก. การบริการให้คำปรึกษา
ข. การบริการวางตัวบุคคล
ค. การบริการติดตามประเมินผล
ง. การบริการรวมรวมข้อมูล

11. ข้อใดคือความหมาย ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ถูกต้องที่สุด
ก. เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน
ข. เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างขั้นตอน มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากรภายนอก
ค. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน
ง. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการ และเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก ในการดำเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน

12. ลำดับขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
ก. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล > การคัดกรองนักเรียน > การส่งเสริมนักเรียน > การส่งต่อ > การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ข. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล > การคัดกรองนักเรียน > การส่งเสริมนักเรียน > การป้องกันและแก้ไขปัญหา > การส่งต่อ
ค. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล > การคัดกรองนักเรียน > การป้องกันและแก้ไขปัญหา > การส่งต่อ > การส่งเสริมนักเรียน
ง. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล > การป้องกันและแก้ไขปัญหา > การคัดกรองนักเรียน > การส่งเสริมนักเรียน > การส่งต่อ

13. การคัดกรองนักเรียน ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม
ก. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ
ข. แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มมีปัญหา
ค. แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มมีปัญหา กลุ่มเสี่ยง
ง. แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มมีปัญหา กลุ่มเสี่ยง กลุ่มยากจน

14. การประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ถือว่าเป็นขั้นตอนใด ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ก. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ข. การคัดกรองนักเรียน
ค. การส่งเสริมนักเรียน
ง. การป้องกันและแก้ไขปัญหา

15. การเยี่ยมบ้านนักเรียน ถือว่าเป็นขั้นตอนใด ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ก. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ข. การคัดกรองนักเรียน
ค. การส่งเสริมนักเรียน
ง. การป้องกันและแก้ไขปัญหา

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบครูผู้ช่วย คลิกได้ที่ด้านล่างครับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]