วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการบวก การลบ การคูณ และการหาร    แก่นักเรียน ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม จัดทำทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 รู้จักจำนวนเต็ม

ชุดที่ 2 สมบัติของจำนวนเต็ม

ชุดที่ 3 การบวกจำนวนเต็ม

ชุดที่ 4 การลบจำนวนเต็ม

ชุดที่ 5 การคูณจำนวนเต็ม

ชุดที่ 6 การหารจำนวนเต็ม

แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 รู้จักจำนวนเต็ม ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะชุดนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่าน

พีรทัต  พรหมทอง

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
กรรณิการ์ เรืองเกษม เมื่อ 19/02/2018 10:08

เยี่ยม ๆ ขอบคุณมากค่ะ

อรธิณี เนยอิ่ม เมื่อ 19/02/2018 10:08

เยี่ยมมากค่ะ