วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ปก SAR แก้ไขได้

ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับการปิดภาคเรียน สิ่งที่คุณครูเราจะต้องทำอยู่ทุกปี ทุกเทอมคือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  ได้กำหนดอย่างชัดเจนถึงความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยกำหนดไว้ในหมวด  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยกำหนดให้สถานศึกษา  ต้องจัดให้มีการประกันภายใน  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  และจัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่ต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี 

และในฐานะครูผู้สอนเราก็ต้องได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจำปีการศึกษาเช่นกันครับผม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง และเป็นข้อมูลที่สามารถใช้เป็นฐานในการบริหารสถานศึกษา สามารถเปิดเผยต่อชุมชน  และผู้ปกครองได้ ครับ

วันนี้แอดมินเลยนำตัวอย่างปกที่ได้ออกแบบง่ายๆ และพื้นหลังปกที่แจกฟรีให้คุณได้นำไปปรับใช้กันได้ครับผม

ดาวน์โหลดไฟล์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]