วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม

บทคัดย่อ
เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้รายงาน นางสาวอรรญา  สาคำภีร์
ปีการศึกษา 2559

ในการรายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ผู้รายงานใช้ศึกษาในการรายงานครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ 3) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ประจำชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที 6 จำนวน 7 ฉบับ และ 4) แบบประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนจำนวน 1 ฉบับ รูปแบบของการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้รูปแบบ Pretest – Posttest Control Group Design ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที่ (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า

  1. ชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.96/88.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7164 หมายถึง นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.64
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  4. เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดเอกสาร เผยแพร่ผลงาน เรื่อง สังขยาฟักทอง


Loading...