วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา

คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา

ด้วยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดให้ใบอนุญาต มีอายุใช้ได้ เป็นเวลาห้าปี นับแต่วันออกใบอนุญาต และผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด โดยให้ยื่นแบบคําขอพร้อมเอกสาร หลักฐานต่อเลขาธิการคุรุสภาก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ จะมีผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตหมดอายุจํานวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าราย

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการดําเนินการต่ออายุใบอนุญาต สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้พัฒนาระบบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้โปรแกรม การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP RENEW) ในการยื่นแบบคําขอผ่านสถานศึกษา/หน่วยงาน ทางการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]