การออกจากราชการ

การออกจากราชการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 107 ได้บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ

1. ตาย

2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย บําเหน็จบํานาญข้าราชการ

3. ลาออกจากราชการ และได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามมาตรา 108

– การลาออกต้องทำเป็นหนังสือ

– ต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

– การลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมัครับเลือกตั้ง ให้การลามีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก ต้องยื่นก่อนอย่างช้าในวันที่ลาออก

– ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออก

– ผู้ขอลาออก สามารถถอนใบลาออกได้ แต่ต้องทำเป็นหนังสือยื่นให้ผู้มีอำนาจพิจารณา

4. สั่งให้ออกตามมาตรา 49 มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา มาตรา 103 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 หรือมาตรา 118

– ขาดคุณสมบัติทั่วไป

– ถูกสั่งให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม

– อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย

– เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน

– เพราะถูกกล่าวหา

– เพราะหย่อนความสามารถ

– เพราะมีมลทินมัวหมอง

– เพราะต้องไปรับโทษจำคุก

– เพราะต้องไปรับราชการทหาร

5. ถูกสั่งลงโทษ ปลดออก หรือ ไล่ออก

– ปลดออก (มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ เสมือนว่า เป็นผู้ลาออกจากราชการ)

– ไล่ออก (ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ)

6. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

– พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา43 บัญญัติให้ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา38 ค. (1) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้าฝ่าฝืนมีโทษจําคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...