วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565

แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ (Pre tets) ป1-ป6

แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ (Pre tets) ป1-ป6 ที่มา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 การอ่านออกเขียนได้ (Pre test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง
แบบทดสอบการเขียน

ารดำเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบาย ” ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” และ”นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560

 

อ้างอิง http://www.korat7.go.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]