วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565

สิทธิและเงินที่จะได้รับกรณีลาออก/ให้ออก/ปลดออก

สิทธิได้รับบําเหน็จ บํานาญภาครัฐ ขึ้นอยู่กับเหตุและสิทธิที่จะได้รับเมื่อออกจากราชการ

เมื่อลาออกจากราชการ ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. แล้ว สามารถ “ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจําานวน” ซึ่ง ยิ่งทํางานมานานยิ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ แต่ถ้าเลือกรับเงินก้อน ก็อาจจะต้องเสียภาษีด้วย เพราะเงินก้อนนี้ถือเป็น “เงินได้” โดยเป็นเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน

ที่มา : เอกสารฉบับเต็มดาวน์โหลดผ่านลิ้งด้านล่าง
ที่มา : วารสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2560
เข้าถึงข้อมูลได้จาก : https://www.gpf.or.th/cgi-bin/CMS/journal/journal_f_148.pdf

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]