การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา

การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
ที่มา: มณนิภา ชุติบุตร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เมื่อดําเนินการและได้นําไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน ถ้าต้องการจะส่งเป็นผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะจําเป็นอย่าง ยิ่งที่จะต้องเขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ทราบและนําไปใช้ประโยชน์ และรายงานที่ จัดทําควรแสดงให้เห็นแนวคิดตั้งแต่เริ่มดําเนินการจนกระทั่งเสร็จสิ้นและแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่จัดทําควรมีประสิทธิภาพ การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม มีลักษณะ ไม่แตกต่างจากการเขียนรายงานการวิจัยแต่จะลดความเข้มข้นของการค้นคว้าผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องและความเข้มข้นทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การเขียนรายงานควรมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการคือ

1. มีความตรง คือในรายงานควรกล่าวชัดเจนถึงปัญหาที่ต้องการแก้ไข วัตถุประสงค์ วิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และผลการบรรลุวัตถุประสงค์

  1. มีความชัดเจน คือ การเขียนต้องใช้ภาษาที่สื่อความหมาย
  2. มีความสมบูรณ์ คือมีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ปัญหาจนถึงผลการแก้ปัญหา

4. มีความถูกต้องตามความเป็นจริง คือข้อมูลจะต้องเชื่อถือได้ และการนําเสนอ ข้อมูลต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์จริง ๆ และมีความถูกต้อง

ต่อไปเรามาดูว่า ส่วนประกอบของการเขียนรายงานกันเลยครับผม คลิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *