วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ของโรงเรียน

09 ต.ค. 2017
3655

แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ของโรงเรียน

1. การป้องกันอุบัติเหตุทางกีฬาของโรงเรียน คือข้อใด
ก. นักเรียนเล่นกีฬาโดยโดยมีครูผู้สอนดูอยู่ห่างๆ
ข. นักเรียนไม่ได้ประมาณความสามารถของตนเอง
ค. นักเรียนเล่นกีฬาประมาทโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ง. นักเรียนได้รับการฝึกให้สามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเอง

2. ในการวางแผนเรื่องงานอาคารสถานที่ ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. การควบคุมดูแลอาคารสถานที่
ข. ประเมินผลการใช้งานอาคารสถานที่
ค. ดำเนินงานตามแผนงานอาคารสถานที่
ง. การวางแผนงานอาคารสถานที่

3. สถานที่ใดจัดอยู่ในประเภทอาคารเรียน
ก. ห้องน้ำ
ข. โรงอาหาร
ค. ห้องวิทยาศาสตร์
ง. เรือนเพาะชำ

4. การจัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียนอยู่ในขอบข่ายใด
ก. การควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่
ข. การดำเนินงานตามแผน
ค. การวางแผนงาน
ง. การประเมินผลการใช้งานอาคารสถานที่

5. ข้อใดเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน
ก. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในห้องเรียน
ข. จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
ค. จัดให้มีน้ำสะอาดให้นักเรียนได้ดื่ม
ง. ถูกทุกข้อ

6. สิ่งใดต่อไปนี้ปลอดภัยที่สุด
ก. สนามเป็นหลุมเป็นบ่อ
ข. ราวบันได มุมโตที่กลมบน
ค. เสาบาสเกตบอลไม่ได้ห่อด้วยกระสอบป่าน
ง. พื้นห้องขัดมันมาก

7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงานอาคารสถานที่ในโรงเรียน
ก. เป็นที่ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
ข. เป็นหน่วยเลือกตั้งชุมชน
ค. เป็นที่ประกอบกิจกรรมการบริหารโรงเรียน
ง. เป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

8. ข้อใดมีส่วนทำให้งานอาคารสถานที่ในโรงเรียนดำเนินไปอย่างสะดวกราบรื่นมากที่สุด
ก. การควบคุมงานก่อสร้างในโรงเรียนอย่างเข้มงวด
ข. การปลูกฝังให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน
ค. การควบคุมงานอาคารสถานที่อย่างเข้มงวด
ง. การแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนทำเวรเขตสีดูแลอาคาร

9. หน้าที่ใด ของงานอาคารสถานที่ ไม่ถูกต้อง
ก. พัฒนา
ข. วางแผน
ค. คัดแยกขยะ
ง. ปรับปรุงตกแต่ง

10. งานอาคารสถานที่ ตรงกับข้อใด
ก. Division of Buildings and Maintenance
ข. Division of Maintenance and Buildings
ค. Buildings of Division and Maintenance
ง. Maintenance of Buildings and Division

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]