แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่ รองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ข้อ 1. ครูที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอย่างไร
ก. ผู้เรียนอ่านมาก สอนน้อย
ข. สอนโดยสื่อทันสมัยใช้ห้องสตูดิโอ
ค. สร้างทักษะและเจตคติให้กับผู้เรียน
ง. มีความทันสมัยรู้ก้าวทันเทคโนโลยี
จ. สอนให้จบในชั้นเรียนไม่มีการบ้าน

ข้อ 2. นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรมีทักษะชีวิตแบบใด
ก. มีความร่วมมือแบบช่วยเหลือเกื้อกูน
ข. มีการร่วมมือกันทำงานแบบสายพาน
ค. ร่วมมือโดยสร้างเอกลักษณ์ตนเองในเชิงแข่งขัน
ง. มีความร่วมมือแบบสร้างสรรค์ตัวเราและผู้อื่นเข้าด้วยกัน
จ. ร่วมมือกันแบบโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยสร้างผลงานให้กลุ่มโดดเด่น

ข้อ 3. PLC หรือ Professional Learning Community มีความสำคัญต่อใครอย่างไร
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรสร้างโปรเจ็กต์เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ระดับโรงเรียน
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ครูผู้สอน เพื่อสร้างโปรเจ็กต์รองรับการพัฒนาร่วมกันในระดับโรงเรียน
ง. ครูผู้สอน เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
จ. นักเรียน เพื่อสร้างโปรเจ็กต์จากความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้

ข้อ 4. ข้อใดเป็นการเรียงลาดับสมรรถนะการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Bloom ได้ถูกต้อง
ก. ความรู้ ความจา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
ข. ความจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล
ค. ความจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การสังเคราะห์ การประเมินผล การสร้างสรรค์
ง. ความจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์
จ. ความจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า การสร้างสรรค์

ข้อ 5. การจัดการเรียนรู้โดย เรียนที่บ้านทำการบ้านที่โรงเรียน คำว่า “ทาการบ้านที่โรงเรียน” เน้นที่ ขั้นตอนใด
ก. ขั้นสร้างความรู้ความจำ
ข. ขั้นสร้างความเข้าใจ
ค. ขั้นการขยายความรู้
ง. ขั้นการคิดวิเคราะห์
จ. ขั้นการทดสอบความรู้

ขอบคุณสำหรับที่มาครับ
http://arit.mcru.ac.th/km56/admin/download/10KM_1.pdf

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Comments

  1. เสาวลักษณ์ สุขหนองบึง พูดว่า:

    1 ค 2ง 3ง 4ก 5 ข

  2. ศรัณยู พูดว่า:

    1 ค 2 ง 3 ง 4 ข 5 ค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *