วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

แจกแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ล่าสุด 50 ข้อ

07 มี.ค. 2017
64552

แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ใหม่ล่าสุด 50 ข้อ

1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของหลักสูตรได้ถูกต้อง
ก. ความรู้ ทักษะ กระบวนการที่จัดให้ผู้เรียน
ข. ความรู้ทั้งมวลที่จัดให้ผู้เรียน
ค. ประสบการณ์ทั้งมวลที่จัดให้ผู้เรียน
ง. ประสบการณ์จากครูผู้สอนที่ถ่ายทอดให้ผู้เรียน

2. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรคือ
ก. การนำหลักสูตรไปใช้
ข. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ค. กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ง. การกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้

3. บุคคลในข้อใดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ก. ผู้บริหาร
ข. ครู
ค. ชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ

4. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรคือ
ก. การนำหลักสูตรไปใช้
ข. กำหนดจุดมุ่งหมาย
ค. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ง. ประเมินหลักสูตร

5. เน้นครูเป็นศูนย์กลาง เน้นสอนแบบบรรยาย วิชาที่เน้นคือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
ก. สารัตถนิยม(Essentialism)
ข. นิรันตรนิยม (Perenialism)
ค. อัตถิภาวนิยม (Existentialism)
ง. ปฏิรูปนิยม/บรูณาการ (Reconstructionism)

6. หลักสูตรเน้นเนื้อหา เหตุผลและสติปัญญา
ก. สารัตถนิยม(Essentialism)
ข. นิรันตรนิยม (Perenialism)
ค. อัตถิภาวนิยม (Existentialism)
ง. ปฏิรูปนิยม/บรูณาการ (Reconstructionism)

7. เน้นการเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง
ก. สารัตถนิยม(Essentialism)
ข. พิพัฒนนิยม หรือวิวัฒนาการนิยม (Progressivism)
ค. นิรันตรนิยม (Perenialism)
ง. อัตถิภาวนิยม (Existentialism)

8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. วิสัยทัศน์ สมรรถนะ จุดมุ่งหมาย หลักการ
ข. วิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะ
ค. จุดมุ่งหมาย หลักการ สมรรถนะ วิสัยทัศน์
ง. จุดมุ่งหมาย หลักการ วิสัยทัศน์ สมรรถนะ

9. ข้อใดอธิบายคำว่า”หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา”ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เพื่อให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบกระบวนการและมีประสิทธิภาพ
ข. เพื่อพัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร
ค. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างๆ อันพึ่งประสงค์
ง. เพื่อนให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการให้หลักสูตรช่วยพัฒนาบุคคลต่างๆให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและพัฒนาการในทุกๆด้าน

10. ทุกข้อคือการพัฒนาหลักสูตร แบ่งได้เป็น4 ระดับ ยกเว้นข้อใด
ก. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ
ข. การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ค. การพัฒนาหลักสูตรระดับเขตพื้นที่
ง. การพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน

11. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์
ข. มีความรู้ รักชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ค. ความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ง. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด แก้ปัญหา การใช้ทักษะสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

12. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ข้อแรกที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือข้อใด
ก. วินัย ข. .ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ง. อยู่พอเพียง

13. วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
ข. ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ค. ทุกคนได้รับเงินอุดหนุนอย่างเท่าเทียมกัน
ง. ทุกคนเป็นพลเมืองดีของสังคม

14. กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คือกิจกรรมในข้อใด
ก. กิจกรรมแนะแนว ข. กิจกรรมนักเรียน ค. กิจกรรมบำเพ็ญตน ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ก. กิจกรรมแนะแนว ข. กิจกรรมนักเรียน ค. กิจกรรมบำเพ็ญตน ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

16. เน้นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน เป็นหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ ระดับใด
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

17. เน้นทักษะ ด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ เป็นหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนแกนกลางฯ ระดับใด
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

18. การจัดเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 ในระดับ ประถมศึกษากำหนดจัดอย่างไร
ก. กำหนดเป็นรายเดือน
ข. กำหนดเป็นรายภาค
ค. กำหนดเป็นรายปี
ง. กำหนดตามครูผู้สอน

19. การพิจารณาให้นักเรียนซ้ำชั้น ต้องคำนึงถึงนักเรียนด้านใดเป็นสำคัญ
ก. อายุ ข. วุฒิภาวะและสมอง ค.วุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ ง. ร่างกายและสมอง

20. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง แบบ (ปพ.) ใด
ก. ปพ.1
ข. ปพ.2
ค. ปพ.3
ง. ปพ.4

21. ผู้ลงนามประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือใคร
ก. สพฐ ข. คณะรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

22. ครูท่านใดทำตามบทบาทของครูผู้สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ครูยุพานำนักเรียนเข้าไปศึกษาการทำกระเป๋าผ้าจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ข. ครูชวัลย์จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ค. ครูสมพรตั้งคำถามในบทเรียนและให้นักเรียนคิดหาคำตอบด้วยตนเอง
ง. ครูธิดานำความรู้จากการที่ตนเองไปอบรมมานำไปประยุกต์ใช้กับวิชาภาษาไทยที่ตนเองสอน

23. เด็กหญิงสุรีย์ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ไม่ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะได้เลื่อนไปชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ได้ เพราะ ไม่ผ่านเพียงเล็กน้อย
ข. ได้ เพราะ สามารถซ่อมเสริมในปีต่อไปได้
ค. ไม่ได้ เพราะ เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์
ง. ไม่ได้ เพราะ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

24. เด็กชายอานนท์ มีระดับผลการเรียน B+ แสดงว่าทำคะแนนในระบบร้อยละได้อยู่ในเกณฑ์เท่าไร
ก. 70-74
ข. 74-80
ค. 75-79
ง. 75-80

25. เด็กหญิงชมพูนุช เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนั้นเด็กหญิงชมพูนุชเรียนวันละกี่ชั่วโมง
ก. ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
ข. ไม่เกิน 5 ชั่วโมง
ค. ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
ง. ไม่เกิน 7 ชั่วโมง

26. การเก็บข้อมูลนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน มีวีการอย่างไรจึงเหมาะสมที่สุด
ก. เก็บข้อมูลบางด้าน บางโอกาส
ข. เลือกเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นและทดสอบเป็นระยะ
ค. เลือกเก็บข้อมูลทุกด้านตามตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลทุกเดือน
ง. เลือกเก็บข้อมูลทุกด้านและต่อเนื่องในแต่ละภาค

27. ครูผู้สอนควรใช้เทคนิคการประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นเรียนอย่างไรจึงเหมาะสม
ก. ประเมินด้วยการสังเกต
ข. ประเมินด้วยการสอบ
ค. ประเมินด้วยการวัดเจตคติ
ง. ประเมินอย่างหลากหลาย

28. เด็กในข้อใดต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
ก. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 6 – เด็กที่มีอายุย่างเข้า 16
ข. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 – เด็กที่มีอายุย่างเข้า 16
ค. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 – เด็กที่มีอายุย่างเข้า 16
ง. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 9 – เด็กที่มีอายุย่างเข้า 16

29. การศึกษาภาคบังคับมีจำนวนกี่ปี
ก. จำนวน 9 ปี
ข. จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี
ค. จำนวน 12 ปี
ง. จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ปี

30. ระดับผลการประเมินข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. รายวิชาพื้นฐาน มีระดับผลการประเมินเป็น ยอดเยี่ยม ปานกลาง ควรปรับปรุง
ข. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
ค. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
ง. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน

31. “มาตรฐานการเรียนรู้” มีความสำคัญโดยตรงต่อสถานศึกษาและผู้ปกครองอย่างไร
ก. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องรู้ และปฏิบัติได้
ข. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตร
ค. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการรายงานผลการเรียนรู้
ง. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียน

32. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ก. มาตรฐานเป็นจุดเน้นของการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
ข. องค์ประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
ค. การประเมินผลสะท้อนมาตรฐานอย่างชัดเจน
ง. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้คือหัวใจของหลักสูตร

33.ผู้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นคือ
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ก.ศ.จ.

34. ผู้จัดทำกรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น คือ
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ก.ศ.จ.

35. ครอบครัวของคุณสมศรีต้องการจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใครเป็นผู้อนุญาต
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ก.ศ.จ.
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

36. คุณอมรต้องการจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บ้าน (Home school)
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ก.ศ.จ.
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

37. ผู้ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษาแก้ผู้เรียนที่จัดโดยครอบครัว คือ
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้ปกครอง

38. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางฯ
ก. การคิด
ข. การสื่อสาร
ค. การใช้ภาษา
ง. ทักษะชีวิต

39. สิ่งใดที่สามารถเพิ่มเติมได้ตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ก. ตัวชี้วัด
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ง. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

40. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งซื้อ ป.พ. ใดได้โดยตรง
ก. ป.พ.1 ข. ป.พ.2 ค. ป.พ. 3 ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

41. การสอนที่ดีเกิดจากอะไร
ก. ครูรักที่จะสอน
ข. ครูมีหน้าที่สอน
ค. ครุสอนตามที่ฝึกฝนมา
ง. ครูสอนตามใจนักเรียน

42. พฤติกรรมการสอนของครูท่านใดที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียนมากที่สุด
ก. ครูปลามีความสามารถชักจูงนักเรียน ให้สนใจในวิชาที่ตนสอน
ข. ครุก้องสามารถแนะนำความรู้ให้นักเรียนสามารถสอบผ่านในวิชาที่เรียน
ค. ครูนภาสนใจนักเรียนและหมั่นไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านสม่ำเสมอ
ง. ครูยุพินแสดงอารมณ์ให้นักเรียนทราบว่าครูไม่พอใจเมื่อนักเรียนไม่ส่งงานที่ครูให้ทำ

43. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครองทราบ
ก. รายงานทุก 3 เดือนครั้ง
ข. รายงานเมื่อจบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น
ค. รายงานให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ง. รายงานให้ทราบทุกๆปี เป็นระยะๆ

44. การแนะแนวในโรงเรียนมีประโยชน์ต่อครูอย่างไร
ก. ช่วยให้ครูรู้ข้อบกพร่องข้องนักเรียน
ข. ช่วยให้ครูแนะนำอาชีพแก่นักเรียนได้เหมาะสม
ค. ช่วยให้ครูเข้าใจนักเรียนทุกด้าน
ง. ช่วยให้ครูสร้างสื่อนันทนาการให้นักเรียนได้

45. บทบาทของครูประจำชั้นในการแนะแนวแสดงออกได้อย่างไร
ก. วางกฎระเบียบของห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตาม
ข. ร่วมกับนักเรียนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ค. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ง. หมั่นตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนเฉพาะผู้ที่มีปัญหา

46. ข้อความใดแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียน
ก. ผู้เรียนเล่าเรื่องจากการฟังวิทยุได้
ข. ผู้เรียนสาธิตการเกิดความดันอากาศได้
ค. ผู้เรียนอธิบายวัฎจักรของน้ำได้
ง. ผู้เรียนประดิษฐ์กล่องไม้ได้

47. การตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษากำหนดเวลาเรียนของนักเรียนไว้เท่าไรจึงจะผ่านเกณฑ์
ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาเรียนทั้งหมด

48. การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความมุ่งหมายอะไร
ก. สอนให้ผู้เรียนได้รับความรู้จนจบบทเรียน
ข. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่โรงเรียนคาดหวัง
ค. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนด
ง. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ที่ลึกซึ้ง

49. บทบาทหน้าที่หลักของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา คืออะไร
ก. ฝึกทักษะชีวิตแก่นักเรียน
ข. จัดหาครูให้พอเพียงกับนักเรียน
ค. จัดให้เรียนรู้จากประสบการณ์
ง. จัดการเรียนการสอน

50. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต้องสอดคล้องกับสิ่งใด
ก. หลักสูตร
ข. นโยบายของรัฐ
ค. ความทันสมัย
ง. แบบเรียน

51. จำนวนเวลาเรียน 40 ชั่วโมง เท่ากับกี่หน่วยกิต
ก. 0.5 หน่วยกิต
ข. 1 หน่วยกิต
ค. 1.5 หน่วยกิต
ง. 2 หน่วยกิต

เฉลย
1. ค 11. ง 21. ค 31. ค 41. ก
2. ข 12. ค 22. ง 32. ง 42. ก
3. ง 13. ก 23. ง 33. ก 43. ค
4. ก 14. ก 24. ค 34. ก 44. ค
5. ก 15. ข 25. ข 35. ก 45. ค
6. ข 16. ง 26. ง 36. ง 46. ค
7. ข 17. ก 27. ง 37. ข 47. ค
8. ข 18. ค 28. ข 38. ค 48. ค
9. ง 19. ค 29. ก 39. ง 49. ค
10. ค 20.ค 8 30. ค 40. ค 50. ก
51. ข

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 8 เฉลี่ย: 3.9]
10 ความคิดเห็น
จจจ เมื่อ 07/03/2017 09:06

ทำไมข้อ ๒๔ ตอบ ข คะ
0 หมายถึง ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน
1 หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ได้คะแนน 50-54 คะแนน
1.5 หมายถึง ผลการเรียนพอใช้ ได้คะแนน 55-59 คะแนน
2 หมายถึง ผลการเรียนน่าพอใจ ได้คะแนน 60-64 คะแนน
2.5 หมายถึง ผลการเรียนค่อนข้างดี ได้คะแนน 65-69 คะแนน
3 หมายถึง ผลการเรียนดี ได้คะแนน 70-74 คะแนน
3.5 หมายถึง ผลการเรียนดีมาก ได้คะแนน 75-79 คะแนน
4 หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป

ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วครับผม ขอบคุณมากครับ

ดวงใจพ่อ เมื่อ 07/03/2017 09:06

ข้อ17 น่าจะตอบ ข นะคะ

แสบ เมื่อ 07/03/2017 09:06

ขอบคุณครับ

ยินดีครับผม

วาสิตา เมื่อ 07/03/2017 09:06

ข้อ20 ตอบอะไรค่ะ

ค. ปพ.3 ครับ

แบบ ปพ.3 คือ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยห้ามทำลาย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน

– ช่วงชั้นที่ 3และช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนจัดทำ 3 ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน,เขตพื้นที่การศึกษา และสพฐ. อย่างละ 1 ชุดทั้งนี้สถานศึกษาต้องส่งเอกสารให้เขตพื้นที่การศึกษา 2 ชุดเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง สพฐ. สำหรับช่วงชั้นที่ 1 – 2 ทำเพียงชุดเดียวเก็บไว้ที่โรงเรียนเท่านั้น กรณีที่กรอกข้อมูลผิด ให้แก้ไขข้อมูลด้วยปากกาสีแดง พร้อมลงลายมือชื่อผู้อนุมัติด้วยปากกาสีดำ/น้ำเงิน ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ลงผลประเมิน คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ลงผลประเมิน คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ช่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ลงตัวเลขหน่วยที่จัดให้เรียน และหน่วยที่ได้ เช่น 12.0/12.0

ข้อสังเกต การ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยทำการประเมินสะสมหลาย ๆ ครั้ง แล้วสรุปสุดท้ายของภาค/ปี ซึ่งสามารถบูรณาการกับการประเมินในวิชาอื่นๆ ได้ เช่นบูรณาการกับวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ หรืออาจประเมิน ต่างหากโดยสร้างแบบประเมินขึ้นใหม่

ก้องภพ เมื่อ 07/03/2017 09:06

ข้อ 22 บทบาทของผู้สอน น่าจะ ข. รึป่าว
1.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2.กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
3.ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้
4.จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5.จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม
6.ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.วิเคราะห์ผลการประเมิน

เฟิร์น เมื่อ 07/03/2017 09:06

ข้อ 17 ผิดหรือเปล่าคะ ต้องตอบประถมศึกษาหรือเปล่า เพราะมันหลักสูตรแกนกลางนะคะ ไม่ใช่พรบ.การศึกษา มันควรจะตอบ ประถมศึกษา ไม่ใช่ ก่อนประถมศึกษาหรือเปล่าคะ

ลองช่วยกันตรวจสอบได้ครับผม