วันเสาร์, 6 มิถุนายน 2563

รูปแบบข้อสอบประเมิน LNR – แบบเลือกตอบ – แบบเขียนตอบ

รูปแบบข้อสอบประเมิน LNR
– แบบเลือกตอบ
– แบบเขียนตอบ

รูปแบบข้อสอบเลือกตอบ
1. แบบคำตอบเดียว (Multiple choice: MC) เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบ ที่มีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
2. แบบหลายคำตอบ (Multiple-selection /Multiple Response: MS) เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบ ที่มีข้อคำถามเอื้อให้คิดคำตอบได้หลากหลายคำตอบ มีคำตอบถูกมากกว่า 1 คำตอบ
3. แบบเชิงซ้อน (complex multiple choice: CM) เป็นลักษณะข้อสอบที่มีข้อคำถามย่อยรวมอยู่ในข้อเดียวกัน โดยข้อคำถามแต่ละข้อจะถามข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปจากเรื่องที่อ่าน
4. แบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์ (Responses related: RR) เป็นลักษณะข้อสอบเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ที่มีเงื่อนไขให้คิดที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน โดยคำตอบในข้อที่แรก จะต้องเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตอบข้อคำถามต่อไป

รูปแบบข้อสอบแบบเขียนตอบในชั้นเรียน
1.แบบจำกัดคำตอบหรือตอบสั้น (Restricted Response or Shot Essay : SE) เป็นลักษณะข้อสอบที่ให้คิดและเขียนคำตอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และมีแนวของคำตอบที่ชัดเจน (ออกยาก แต่ตรวจง่าย)
2. แบบขยายคำตอบหรือตอบอย่างอิสระ (Unrestricted Response or extended Essay: EE) เป็นลักษณะข้อสอบที่ให้อิสระในการคิด โดยเปิดโอกาสให้คิดและเขียนภายใต้หลักวิชาที่สมเหตุสมผล ต้องมีประเด็นหรือเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนที่ชัดเจนครอบคลุม (ออกง่าย แต่ตรวจยาก)

ที่มา bet.obec.go.th


Loading...