วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แจกแนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

17 ก.ค. 2016
71683

แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (30 ข้อ)

1. สภาพคุณงามความดี เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. ศีลธรรม
ง. ค่านิยม

2. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. ศีลธรรม
ง. ค่านิยม

3. ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ เป็นความหมายของข้อใด
ก. ธรรม
ข. จริยะ
ค. ศีล
ง. สมาธิ

4. ครูมานะ ประพฤติดี ด้วยความรู้สึกดีจนเคยชิน แสดงว่าครูมานะมีสิ่งใด
ก. ค่านิยม
ข. ศีลธรรม
ค. จริยธรรม
ง. คุณธรรม

5. ครูมานี มีความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม แสดงว่าครูมานี มีคุณธรรมประการใด ตามหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525
ก. การรักษาความสัจ
ข. การรู้จักข่มใจตนเอง
ค. การอดทน อดกลั้น และอดออม
ง. การรู้จักละวางความชั่ว

6. ครูชูใจ ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี 
แสดงว่าครูชูใจ มีคุณธรรมประการใดตามหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525
ก. การรักษาความสัจ
ข. การรู้จักข่มใจตนเอง
ค. การอดทน อดกลั้น และอดออม
ง. การรู้จักละวางความชั่ว

7. ครูปิติ อดทน อดกลั้น อดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต แสดงว่าครูปิติมีคุณธรรมประการใด ตามหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525
ก. การรักษาความสัจ
ข. การรู้จักข่มใจตนเอง
ค. การอดทน อดกลั้น และอดออม
ง. การรู้จักละวางความชั่ว

8. ครูเพชร รู้จักละวางความชั่ว ความสุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง แสดงว่าครูเพชรปิติ มีคุณธรรมประการใด ตามหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสำหรับคนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525
ก. การรักษาความสัจ
ข. การรู้จักข่มใจตนเอง
ค. การอดทน อดกลั้น และอดออม
ง. การรู้จักละวางความชั่ว

9. ธรรมที่คุ้มครองโลก ที่ใช้ปกครอง ควบคุมจิตใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดีมิให้ละเมิดศีลธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขไม่เดือดร้อน สับสน วุ่นวาย เป็นความหมายของข้อใด
ก. สัปปุริสธรรม 7
ข. ธรรมโลกบาล
ค. พละ 5
ง. อคติ 4

10. ความละอายแก่ใจตนเองในการทำความชั่ว เป็นความหมายของ
ข้อใด
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. หิริ
ง. โอตตัปปะ

11. ความเกรงกลัวบาป เกรงกลัวต่อการทำความชั่วและผลของกรรมชั่วที่ได้กระทำขึ้น เป็นความหมายของข้อใด
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. หิริ
ง. โอตตัปปะ

12. ความอดทนต่อความทุกข์ต่อความลำบาก ต่อความโกรธ ความหนักเอาเบาสู้เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ดีงาม เป็นความหมายของข้อใด
ก. ขันติ
ข. โสรัจจะ
ค. หิริ
ง. โอตตัปปะ

13. ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยงดงาม รักความประณีต และรักษาอากัปกิริยาให้เหมาะสมเรียบร้อย เป็นลักษณะอาการที่ต่อเนื่องจากความมีขันติ เป็นความหมายของข้อใด
ก. ขันติ
ข. โสรัจจะ
ค. หิริ
ง. โอตตัปปะ

14. ข้อใดคือธรรมที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จ
ก. พรหมวิหาร 4
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. อิทธิบาท 4
ง. ฆราวาสธรรม 4

15. ข้อใดคือธรรมของผู้ครองเรือน
ก. พรหมวิหาร 4
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. อิทธิบาท 4
ง. ฆราวาสธรรม 4

16. ข้อใดคือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่น
ก. พรหมวิหาร 4
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. อิทธิบาท 4
ง. ฆราวาสธรรม 4

17. ครูพูดด้วยความจริงใจอ่อนโยน ทำให้นักเรียนเกิดความเคารพนับถือ แสดงว่าครูมีคุณธรรมในข้อใด
ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. สัมมาสังกัปปะ
ค. สัมมาวาจา
ง. สัมมากัมมันตะ

18. ครูไม่เบียดเบียนเวลาสอนไปทําอาชีพอย่างอื่น หรือรู้จักใช้เวลาว่างเพื่อค้นหาความรู้เพื่ื่อใช้ในการสอน แสดงว่าครูมีคุณธรรมในข้อใด
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. สัมมาวายามะ
ค. สัมมาสติ
ง. สัมมาสมาธิ

19. ข้อใดคือหลักธรรมสําหรับพระราชานักบริหาร ครูอาจารย์
ก. มรรค 8
ข. อคติ 4
ค. พละ 5
ง. ทศพิธราชธรรม

20. ความประพฤที่ดีงาม เป็นความหมายของข้อใด
ก. ทศพิธราชธรรม
ข. สัจธรรม
ค. จริยธรรม
ง. คุณธรรม

21. ความนิยมในสิ่งที่มีค่าควรแก่การปกป้องคุ้มครองป้องกัน ดูแลรักษาไว้ให้มั่นคง ดำรงอยู่ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวม เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. ศีลธรรม
ง. ค่านิยม

22. ค่านิยมที่ช่วยให้ชีวิตและร่างกายของคนเราอยู่รอดต่อไป ได้แก่ ปัจจัยสี่ เป็นความหมายของค่านิยมใด
ก. ค่านิยมทางสังคม
ข. ค่านิยมทางวัตถุ
ค. ค่านิยมทางจริยธรรม
ง. ค่านิยมทางความจริง

23. ค่านิยมที่กำหนดให้เกิดความรักความเข้าใจ ความต้องการทางสังคมของบุคคล เป็นความหมายของค่านิยมใด
ก. ค่านิยมทางสังคม
ข. ค่านิยมทางวัตถุ
ค. ค่านิยมทางจริยธรรม
ง. ค่านิยมทางความจริง

24. ค่านิยมที่เกี่ยวกับความจริง ซึ่งเป็นค่านิยมที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหาความรู้ เป็นความหมายของค่านิยมใด
ก. ค่านิยมทางสังคม
ข. ค่านิยมทางวัตถุ
ค. ค่านิยมทางจริยธรรม
ง. ค่านิยมทางความจริง

25. ค่านิยมที่ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี เป็นความหมายของค่านิยมใด
ก. ค่านิยมทางสังคม
ข. ค่านิยมทางวัตถุ
ค. ค่านิยมทางจริยธรรม
ง. ค่านิยมทางความจริง

26. ค่านิยมที่เกี่ยวกับความซาบซึ้ง ในความดีความงามของสิ่งต่างๆ เป็นความหมายของค่านิยมใด
ก. ค่านิยมทางจริยธรรม
ข. ค่านิยมสุทรีภาพ
ค. ค่านิยมทางสังคม
ง. ค่านิยมทางศาสนา

27. ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา ความสมบูรณ์ในชีวิต รวมทั้งความศรัทธาและการบูชาทางศาสนา เป็นความหมายของค่านิยมใด
ก. ค่านิยมทางจริยธรรม
ข. ค่านิยมสุทรีภาพ
ค. ค่านิยมทางสังคม
ง. ค่านิยมทางศาสนา

28. สาโรช บัวศรี ได้กล่าวอธิบายว่า ค่านิยมโดยทั่วไปสามารถจําแนก เป็น 2 ประการ ตรงกับข้อใด
ก. ค่านิยมทางวัตถุ ค่านิยมทางความจริง
ข. ค่านิยมพื้นฐาน ค่านิยมวิชาชีพ
ค. ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมสุทรีภาพ
ง. ค่านิยมทางศาสนา ค่านิยมทางจริยธรรม

29. ปัจจัยในข้อใด ที่ไม่มีอิทธิพลต่อค่านิยม
ก. ครอบครัว
ข. เพื่อน
ค. หัวใจ
ง. ศาสนา

30. แนวคิดหรือความประพฤติอันดีงาม ที่ครูควรยึดถือเป็นหลักประจําใจ และปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ยึดถือนั้นเป็นประจำ คือค่านิยมใด
ก. ค่านิยมครู
ข. ค่านิยมสถานศึกษา
ค. ค่านิยมผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ค่านิยมบุคลากรทางการศึกษา

ebook ครูผู้ช่วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]