วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

การจัดการศึกษาที่เน้น ผู้เรียนสำคัญที่สุด

การจัดการศึกษา ที่เน้น “ผู้เรียนสำคัญที่สุด” สรุปได้ดังนี้

1. จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและคำนึงถึงความสนใจ ความถนัด วิถีชีวิต
ความเท่าเทียม ความเสมอภาค และการพัฒนาตนเองตามความสามารถ
2. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง
3. จัดให้ผู้เรียนฝึกทักษะคิดเป็น จัดการได้ และประยุกต์ใช้ผ่านกระบวนการเรียนรู้
4. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
5. ใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
6. จัดให้มีการบูรณาการผลงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้
บูรณาการเชื่อมโยงวิถีชีวิต และบูรณาการในการจัดทำโครงงาน
7. จัดการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ สภาพท้องถิ่น ผู้เรียน สาระการเรียนรู้
และเวลา
8. สอดแทรกการอบรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
9. ใช้สื่อการเรียนรู้ทุกประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สื่อกิจกรรม/กระบวนการ และสื่อวัสดุอุปกรณ์
10. ใช้แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
11. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
12. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
13. ศึกษาติดตามข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความสอดคล้องกับพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะ
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ที่เน้น “ผู้เรียนสำคัญที่สุด”

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]