วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ล่าสุด

07 เม.ย. 2016
39710

1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษํา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององกรณ์วิชาชีพคือ จรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตํามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาท หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือจรรยาบรรณใน ข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ ต่อ ความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างสร้างสรรค์โดยยึดมนั่ในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่ คณะ คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คือจรรยาบรรณในข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

10. ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

11. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดําเนินชีวิตตามประเพณี และวัฒนธรรมไทยเป็นพฤตกิรรมท่ีพึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

12. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายท่ีกําหนด เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

13. ศึกษาหาความรู้วางแผนพัฒนาตนเองพัฒนางาน และสะสมผลงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อตนเอง

14. ค้นคว้า แสวงหา และนําเทคนิคด้านวิชาชีพท่ีพัฒนาและก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับมาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

15. แสดงความชื่นชม และศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อสังคม
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

16. รักษาช่ือเสียง และปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมท่ีพึง ประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

17. ยกย่อง และเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชําชีพให้สาธารณชนรับรู้ เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อสังคม
ข. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

18. อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

19.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตตามกฎระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

20. เลือกใช้หลักวิชาท่ีถูกต้อง สร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามจรรยาบรรณใด
ก. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

ศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ เพิ่มเติมคลิกที่นี่

ebook ครูผู้ช่วย

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
3 ความคิดเห็น
วรพล เมื่อ 07/04/2016 10:40

ตรวจสอบข้อที่ 5 ด้วยครับ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

ข้อ ๗ ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบโดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม

เยี่ยมครับ


error: Content is protected !!