วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินครูเชียงราย มีแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 มาให้ทุกท่านได้นำไปทบทวน และศึกษากันครับผม ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่หลายท่านไม่ค่อยเน้นกัน และหลายท่านพลาดตรงจุดนี้ ซึ่งแอดมินได้เห็นความสำคัญและจุดอ่อนเลยจัดทำข้อสอบชุดนี้ขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านจะได้นำไปศึกษาต่อ เพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยต่อไป และขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบครับผม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546

บททั่วไป

 1. ผู้ที่สนองพระราชโองการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช  2546 ?
  ตอบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
 2. เด็กที่ไม่ปรากฎบิดา มารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดา มารดาได้ หมายถึง ?
  ตอบ เด็กเรร่อน
 3. เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน และได้ความยากลำบาก หมายถึง ?
  ตอบ เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก
 4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจ ไม่ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง หมายถึง ?
  ตอบ เด็กพิการ
 5. บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร หมายถึง ?
  ตอบ ครอบครัวอุปถัมภ์
 6. การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ หมายถึง ?
  ตอบ การเลี้ยงดูโดยมิชอบ
 7. การกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ หมายถึง ?
  ตอบ การทารุณกรรม
 8. เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฎบิดา มารดา เด็กที่ไม่ปรากฎหรือสืบหาบิดามารดาได้ ?
  ตอบ เด็กกำพร้า
 9. สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นสถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุ เท่าใด ?
  ตอบ อายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์
 10. สถานรับเลี้ยงเด็กต้องมีเด็กตั้งแต่จำนวน เท่าใด ?
  ตอบ หกคนขึ้นไป
 11. สถานที่รับเด็กไว้อุปการะชั่วคราว เพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว หมายถึง ?
  ตอบ สถานแรกรับ
 12. สถานสงเคราะห์ เป็นสถานที่การให้อุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก ที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจำนวนเท่าใด ?
  ตอบ ตั้งแต่หกคนขึ้นไป
 13. สถานที่ให้การศึกษาอบรม ฝึกอาชีพเพื่อแก้ไข ความประพฤติ บำบัด รักษาและพื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจแก่เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เป็นสถานที่ใด ?
  ตอบ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
 14. สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพื่อให้ การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนวและการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ คือสถานที่ใด ?
  ตอบ สถานพัฒนาฟื้นฟู

หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

15. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก คือ ?
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

16. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือ ?
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

17. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กมีทั้งหมด ?
ตอบ  3 คณะ

หมวด 2 การปฎิบัติต่อเด็ก

18. การปฎิบัติต่อเด็กให้คำนึงถึงสิ่งใด ?
ตอบ ประโยชน์สูงสุดของเด็ก

19. ผู้ใดจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฎิบัติทางการแพทย์ต้องได้รับโทษดังนี้ ?
ตอบ จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

20. ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ จะต้องดำเนินการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ อย่างไร ?
ตอบ โดยมิชักช้า

หมวด 3 การสงเคราะห์เด็ก

21. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช  2546 มีกี่ประเภท ?
ตอบ  8 ประเภท

22. เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งพลัดหลง เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก มีสิทธิ์ตามข้อใด ?
ตอบ การสงเคราะห์

23. การสงเคราะห์เด็ก โดยมอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสม และยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดู ตามระยะเวลาใด ?
ตอบ ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 1 เดือน

หมวด 4 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

24. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ มีกี่ประเภท ?
ตอบ 3 ประเภท

25. การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู ระหว่างการสืบเสาะ และพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมให้กระทำการ ตามระยะเวลาใด
ตอบ โดยเร็วที่สุด

26. การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู ระหว่างการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระทำการตามระยะเวลาใด ?
ตอบ ไม่เกิน 7 วัน

27. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจ สั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วย ผู้ปกครองย่อมมีสิทธินำคดีไปสู่ศาลในเขตท้องที่ ตามระยะเวลาใด ?
ตอบ ภายใน 120 นับแต่วันรับทราบคำสั่ง

หมวด 5 ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

28. การแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้มีระยะเวลา ?
ตอบ คราวละไม่เกิน 2 ปี

29. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ (มาตรา 40) ?
ตอบ เด็กที่ถูกทารุณกรรม และเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

30. อำนาจหน้าที่ของผุ้คุ้มครองเด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุสมควรแต่งตั้ง ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ก็ให้ยื่นคำขอตามมาตรา 48 โดยผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมีระยะเวลาเท่าใด ?
ตอบ คราวละไม่เกิน 2 ปี

32. ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก มีอำนาจหน้าที่ใด ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 49
ตอบ – เยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตักเตือนเรื่องความประพฤติ การศึกษา การประกอบอาชีพ
– เยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษา แนะนำผู้ปกครองเรื่อง การอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดู
– ทำรายงานเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเด็กและผู้ปกครอง

หมวด 6  สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู

33. ผู้ใดมีอำนาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ได้ทั่วราชอาณาจักร ?
ตอบ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

34. ในเขตจังหวัด ต้องขอรับใบอนุญาตต่อผู้ใด ?
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

35. โรงเรียน และสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบใดในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ?
ตอบ งานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา

36. อำนาจของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา มีสิทธิตามข้อใด ?
ตอบ การสอบถามครู อาจารย์เกี่ยวกับความประพฤติของเด็ก, แนะนำหรือตักเตือนผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็ก และสอดส่องดูแลพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งชักจูงเด็กให้ประพฤติในทางมิชอบ

หมวด 8 กองทุนคุ้มครองเด็ก

37. กองทุนคุ้มครองเด็กตั้งอยู่ที่ใด ?
ตอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

38. ประธานตณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก คือใคร ?
ตอบ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

39. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนมีจำนวนกี่คน ?
ตอบ 5 คน

หมวด 9 บทกำหนดโทษ

40. ผู้ใดจำหน่ายสุราหรือบุหรี่ให้เด็ก ต้องได้รับการระวางโทษดังนี้ ?
ตอบ จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท

41. ผู้ใดไม่มีใบอนุญาต จัดตั้งสถานรับเลี้ยง สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพะฒนาฟื้นฟู มีโทษดังนี้ ?
ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 2.3]
2 ความคิดเห็น
ภาณุวงศกรณ์ เมื่อ 01/03/2016 09:06

ดีมากๆครับ เป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ดี ขอบคุณครับ

ยินดีครับผม