วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

นิยามศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

นิยามศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขจุดที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สำหรับพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อการแข่งขันในเวทีโลก อย่างไรก็ตามคำศัพท์และคำอธิบายต่าง ๆ ในเอกสารหลักสูตรบางคำเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและความสับสน และเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ ทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

ดาวน์โหลดเอกสาร : นิยามศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น