วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563

ลักษณะของเครื่องมือวิจัยที่ดี

19 ม.ค. 2016
2053

ลักษณะของเครื่องมือวิจัยที่ดี

ลักษณะของเครื่องมือวิจัยที่ดี

  1. ต้องมีความเที่ยงตรง (Validity) คือ ต้องวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัด
  2. ต้องมีความเชื่อถือได้ (Reliability) คือ วัดได้คงที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนไป เปลี่ยนมาไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งกี่หน เมื่อไร ที่ไหน (โดยสิ่งที่ถูกวัดคงที่)
  3. ต้องมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เช่น ถ้าใช้เครื่องมือที่วัดได้ดีแต่สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายสูงก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ
  4. ต้องมีอำนาจจำแนก (Discrimination) คือ สามารถแบ่งแยกหรือชี้ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่เราศึกษา มีทัศนคติดี หรือไม่ดีต่างกันได้


Loading...