วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง  สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ       

หมวด  ๑                                                                   ผู้ประกอบวิชาชีพครู

สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้
1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้

 1. ภาษาไทยสําหรับครู
 2. ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ สําหรับครู
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู

(ข) สมรรถนะ   

 1. สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
 2. สามารถใช้ทักษะในการฟ้ง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

2.การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย

(ก) สาระความรู้   

 1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎี การศึกษา
 2. ประวัติ ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
 3. วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
 4. ทฤษฎีหลักสูตร
 5. การพัฒนาหลักสูตร
 6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร
 7. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 8. ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

(ข) สมรรถนะ

 1. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
 2. สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย
 3. สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
 4. สามารถจัดทําหลักสูตร

 

3.การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย

(ก) สาระความรู้   

 1. ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
 2. รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
 3. การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
 4. การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
 5. การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
 6. เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้
 7. การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
 8. การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ
 9. การประเมินผลการเรียนรู้

(ข) สมรรถนะ   

 1. สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคและตลอดภาค
 2. สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
 3. สามารถเลือกใช้พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
 4. สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจําแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล

 

4.จิตวิทยาสําหรับครู  ประกอบด้วย

(ก) สาระความรู้   

 1. จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
 2. จิตวิทยาการศึกษา
 3. จิตวิทยาการแนะแนวและให้คําปรึกษา

(ข) สมรรถนะ   

 1. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
 2. สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
 3. สามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4. สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน


5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
ประกอบด้วย

(ก) สาระความรู้   

 1. หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 2. การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 3. การประเมินตามสภาพจริง
 4. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
 5. การประเมินภาคปฏิบัติ
 6. การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม

(ข) สมรรถนะ   

 1. สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง
 2. สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร

 

 1. การบริหารจัดการในห้องเรียน ประกอบด้วย

(ก) สาระความรู้  

 1. ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
 2. ภาวะผู้นําทางการศึกษา
 3. การคิดอย่างเป็นระบบ
 4. การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
 5. มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
 6. การติดต่อสื่อสารในองค์กร
 7. การบริหารจัดการชั้นเรียน
 8. การประกันคุณภาพการศึกษา
 9. การทํางานเป็นทีม
 10. การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
 11. การจัดโครงการฝึกอาชีพ
 12. การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
 13. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 14. การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

(ข) สมรรถนะ   

 1. มีภาวะผู้นํา
 2. สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน
 3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
 4. สามารถในการประสานประโยชน์
 5. สามารถนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ

 

 1. การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย

(ก) สาระความรู้   

 1. ทฤษฎีการวิจัย
 2. รูปแบบการวิจัย
 3. การออกแบบการวิจัย
 4. กระบวนการวิจัย
 5. สถิติเพื่อการวิจัย
 6. การวิจัยในชั้นเรียน
 7. การฝึกปฏิบัติการวิจัย
 8. การนําเสนอผลงานวิจัย
 9. การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
 10. การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
 11. การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย

(ข) สมรรถนะ   

 1. สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 2. สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

 

 1. นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึ กษา ประกอบด้วย

(ก) สาระความรู้   

 1. แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
 2. เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 3. การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 4. แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
 5. การออกแบบการสร้างการนําไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม

(ข) สมรรถนะ   

 1. สามารถเลือกใช้ออกแบบสร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
 2. สามารถพัฒนาเทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
 3. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

 1. ความเป็นครู ประกอบด้วย

(ก) สาระความรู้  

 1. ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
 2. พัฒนาการของวิชาชีพครู
 3. คุณลักษณะของครูที่ีด
 4. การสร้างทัศนคติที่ีดต่อวิชาชีพครู
 5. การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
 6. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นําทางวิชาการ
 7. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
 8. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
 9. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

(ข) สมรรถนะ   

 1. รัก เมตตา และปรารถนาดี ต่อผู้เรียน
 2. อดทนและรับผิดชอบ
 3. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นําทางวิชาการ
 4. มีวิสัยทัศน์
 5. ศรัทธาในวิชาชีพครู
 6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ

 

 1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย

(ก) สาระการฝึกทักษะ 

 1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
 2. ฝึกปฏิบัติ การวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกตสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลและนําเสนอผลการศึกษา
 3. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช้
 4. ฝึกการจัดทําแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา
 5. ฝกปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
 6. การจัดทําโครงงานทางวิชาการ

(ข) สมรรถนะ

 1. สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน
 2. สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้
 3. สามารถฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่การจัดทําแผนการสอน ปฏิบัติการสอนประเมินผลและปรับปรุง
 4. สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ

 

 1. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย

(ก) สาระการฝึกทักษะ 

 1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 2. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้รียนเป็นสำคัญ
 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
 4. การเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
 5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้
 6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 7. การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 8. การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 9. การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
 10. การสัมมนาทางการศึกษา

(ข) สมรรถนะ 

 1. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
 2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพ ของผู้เรียน
 3. สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 4. สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น

เรื่อง ความสามารถ Competency หรือ สมรรถนะ วิชาชีพ จุดสำคัญ มี 2 ส่วนที่สำคัญ ส่วนแรก คือ กรอบหรือโมเดลสมรรถนะ ที่ต้องดำเนินการกำหนดให้มีอย่างเป็นระบบและมีองค์ประกอบที่ชัดเจนตามหลักวิชา (Competency Model Development) ส่วนที่สอง คือ การนำกรอบหรือโมเดลไปใช้สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Competency-Based HR Development) …ซึ่งทั้งสองส่วนต้องคำนึงถึงหลักของการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) เป็นแนวทางสำคัญ ……ถ้าผู้ออกหรือกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (NVQF) และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ยอมเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาคน จาก Standard Based มาเป็น Competency Based เหมือนชาวโลกอื่นๆ …..ก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละ…..ได้แต่เอาใจช่วยนะครับ…และแนะว่า อยากให้ไปดูของเวียตนามเขานะครับ……ไม่ใช่ดีเลิศแต่ของเขาทันโลกปัจจุบัน..จริงๆ