วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563

รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง “ไข้เลือดออก” เปิดสอนให้นักเรียนดูได้เลยครับ

สื่อการสอน ไข้เลือดออก โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดย DLIT Resources คลังสื่อการสอน
สื่อการสอน โรคไข้เลือดออก โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์
นวัตกรรมสื่อการสอน ตัวอย่างนวัตกรรม
ดาวน์โหลด เอกสารพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมรายวิชาศิลปะพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แนะนำเว็บไซต์ จำลองการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
visnos.com เว็บรวมสื่อการสอนแบบ Interactive ในวิชาคณิตศาสตร์ 
Loading...