วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดฟรี! สื่อประกอบการสอนจาก อจท.

ดาวน์โหลดฟรี! สื่อประกอบการสอนจาก อจท.
สื่อประกอบการสอนจาก อจท.

แบบวัดและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้
แบบฝึกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน
มมฐ. / สมฐ.
หนังสือเสริมสร้างศักยภาพและทักษะ

คลิกที่นี่ http://www.aksorn.com/ACT_material2015/plan/index.html

ที่มา : http://www.aksorn.com/


Loading...