วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

การนับหน่วยกิต สำหรับผู้สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่ชื่อวิชาเอกไม่ตรงตามที่ประกาศ

23 ต.ค. 2015
5571

สำนักงาน ก.ค.ศ. ชี้แจง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต อ้างจาก หนังสือราชการ ตาม ว7/2556 กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันและผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีนำคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัครมาสมัครสอบแข่งขันฯ

…………………….

กรณีผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย เข้ารับการคัดเลือกนำหลักฐานการศึกษาที่มิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับจำนวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ดังนี้

1. ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ใน ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษา ข้อ 1 ข้อ 2 จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C

…………………………

อ้างอิง
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗
สำนักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

การนับหน่วยกิตครูผู้ช่วย

ขอบคุณที่มา http://www.otepc.go.th/images/document/2556/04/v7-2556.pdf


Loading...