ดาวน์โหลด คูมือ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คู่มือ-การกรอกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คู่มือ การกรอกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ หลักฐานการอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม
ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มีสิทธิประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาไดซึ่งออกใหแก ผูประกอบวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก
ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.๒๕๔๖ ที่กําหนดใหครูผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ยกเวน
ผูมิไดประกอบวิชาชีพหลักดานการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาในศูนยการเรียน ผูบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ผูใดประกอบวิชาชีพควบคุมดังกลาวโดยไมไดรับใบอนุญาต หรือแสดงดวยวิธีการใด ๆ ใหผูอื่น
เขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอมที่จะประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสถานศึกษาที่รับผูมิไดรับใบอนุญาตเขาประกอบวิชาชีพ
ควบคุมในสถานศึกษา จะตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗๘ และ ๗๙ แหงพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

ดาวน์โหลดที่นี่ คูมือ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...