วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

การลดภาระครู ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

25 ก.ย. 2015
1350
ภาพประกอบจาก https://s3.amazonaws.com/StartupStockPhotos/uploads/20.jpg

ภาพประกอบจาก https://s3.amazonaws.com/StartupStockPhotos/uploads/20.jpg

วันนี้ครูเชียงรายได้มีโอกาสได้อ่านข่าวจาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ร่วมรับฟังข้อสรุปจากการประชุมสัมมนาการกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีหัวข้อสำคัญที่ครูเชียงรายเห็นว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากทั้งหมด 5 ข้อ ในข้อที่ 4 ชื่อว่า การลดภาระครู ต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานใน 3 มิติ

4) การลดภาระครู ต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานใน 3 มิติ คือ

– มิติที่ 1 ด้านนโยบาย มีการเกลี่ยอัตรากำลังครูและบุคลากรให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ มีการเพิ่มครูธุรการให้ครบทุกโรงเรียน รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับท้องถิ่นในเรื่องการจ้างครู
– มิติที่ 2 ด้านการเชื่อมโยง มีการลดภาระงานของหน่วยงาน ลดกิจกรรมการประกวด การประเมิน ให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาครู ปรับระบบรายงานข้อมูลโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กได้พัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนา และเพิ่มมาตรการกำกับติดตาม
– มิติที่ 3 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (วิทยฐานะ) ลดการทำผลงานเอกสาร ข้อมูล ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับครู สร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงในวิชาชีพแก่ครูธุรการ และสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชานเมือง ควรขยายฐานงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองได้

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 323/2558 รับฟังสรุปผลสัมมนาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา

ซึ่งปัญหาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูเชียงรายเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือ ปัญหาภาระงานของครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีมากมายเหลือเกิน จนทำให้ครูไม่มีเวลาอยู่กับผู้เรียน เราจึงเชื่อว่าถ้าหากลดภาระงานเหล่านี้ไปจากครูได้ ให้ครูได้สอนได้ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มที่ มีเวลาอยู่กับนักเรียน ครูเชียงรายเชื่อว่าการศึกษาไทยต้องพัฒนาแน่นอนครับผม


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Loading...