วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

เงินเดือนครู 58

08 ก.ย. 2015
4867

การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง

ดาวน์โหลด พ.ร.บ.ระเบียบเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ.2558


Loading...