วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

26 ส.ค. 2015
6335

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดำรงชีวิตในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด แบบ PDF คลิกที่นี่ 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559 pdfดาวน์โหลด แบบ Powerpoint คลิกที่นี่

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559ที่มา : http://plan.bopp-obec.info/

1 ความคิดเห็น
terA เมื่อ 26/08/2015 20:27

thanks!


Loading...