วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Word)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Word) แผนการจัดการเรียนรู้ คือ การเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ กำหนดให้ผู้สอนปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Word)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Word)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 5]