ดาวน์โหลดหนังสือ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดาวน์โหลด : แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...