วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ความรู้เรื่อง การเกษียณอายุราชการ

การเกษียณอายุราชการ เป็นการพ้นจากการเป็นข้าราชการเพราะเหตุอายุครบกำหนดตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ การนับช่วงเวลาราชการ ให้เริ่นับตั้งแต่วันที่รับราชการที่ได้รับเงินเดือนจากเงินหมวดงบประมาณ ประเภทเงินเดือน จนถึงวันที่อายุครบเกษียณราชการ คือ 60 ปี

– ข้าราชการที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม – 1 ตุลาคม จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม ของ พ.ศ. ในปีที่เกิด บวก 60

– ข้าราชการที่เกิดตั้งแต่ 2 ตุลาคม – 31 ธันวาคม จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม ของ พ.ศ. ในปีที่เกิด บวก 61

หมายเหตุ : ให้ศึกษาเพิ่มเติมจาก พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553)

ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]