วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ 4 เล่ม

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือลูกเสือ

 

ดาวน์โหลด : คู่มือฝึกอบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

ดาวน์โหลด : คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองที่เน้นทักษะชีวิต

ดาวน์โหลด : คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญที่เน้นทักษะชีวิต

ดาวน์โหลด : คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต

ผู้จัดทำ:
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้สนับสนุน:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]