วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด แบบบันทึกการอ่าน

แบบบันทึกการอ่าน

แบบบันทึกการอ่านเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งในแต่ละวันที่นักเรียนได้อ่านจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในอีกทางหนึ่ง

เว็บไซต์ครูเชียงรายหวังว่าการฝึกทักษะทางด้านการอ่าน จะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางการเรียนรู้ และคิดว่ากิจกรรมการอ่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนทุกๆคน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  แบบบันทึกการอ่าน

 

4 ความคิดเห็น
สุนีย์ เมื่อ 04/05/2015 09:53

ขอบคุณค่ะ

รพีพรรณ เพ็ชรสีทอง เมื่อ 04/05/2015 09:53

เป็นแบบฟอร์มที่สมบูรณ์กระทดรัดดีค่ะ ขอบคูณมาก

รพีพรรณ เพ็ชรสีทอง เมื่อ 04/05/2015 09:53

เป็นแบบฟอร์มที่สมบูรณ์และกระทัดรัดดีค่ะ ขอบคุณมาก

รพีพรรณ เพ็ชรสีทอง เมื่อ 04/05/2015 09:53

เป็นแบบฟอร์มที่สมบูรณ์และกระทัดรัดดีค่ะ ขอบคุณมาก


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดหนังสือ ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้
ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาด้านการอ่าน
ดาวน์โหลด เอกสารพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิด CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ดาวน์โหลดแผนการสอนลูกเสือ
องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
Loading...