วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

การบันทึกหลังการสอน

การบันทึกหลังการสอน แสดงถึงความเป็น “มืออาชีพ” ของผู้สอน เป็นการสรุปและแสดงผลของการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ว่าสามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามเป้าหมายการเรียนรู้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ต้องแก้ไข มีพฤติกรรมของผู้เรียนใดบ้างที่ต้องพัฒนาอย่าง ที่สำคัญการบันทึกหลังการสอนสามารถนำมาศึกษาเป็นหัวข้อหรือปัญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

บันทึกหลังการสอน

ดาวน์โหลด บันทึกหลังการสอน

 


Loading...