การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง : การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36    

ชื่อผู้วิจัย : นางอนงค์  กิติยศ

ปีการที่วิจัย : 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World จำนวน 15 ข้อ

ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ดังนี้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.42/82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้แสดงว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World นี้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้ ผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการใช้งานบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the Worldสูงขึ้นและค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด

http://www.anongedu.com/

Food around the World

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *