วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน   ดี  ให้  2        พอใช้  ให้  1       ควรปรับปรุง  ให้  0

เกณฑ์การประเมิน     การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้  1  ขึ้นไป

เกณฑ์  การสนใจในการตอบคำถาม

ความกระตือรือร้น

การแสดงความคิดเห็น

คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

 

ดาวน์โหลด แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

 


Loading...